Zápis 2024/2025

Registrace

V termínu 15.–30. dubna 2024 bude zpřístupněn odkaz z portálu DIGIŠKOLKA, kde bude možné přihlášku generovat.

Zápis

Termín zápisu je 2. května 2024 od 13 do 17 hodin.

Osobně si přineste vyplněné tiskopisy:
 • Přihláška
 • Evidenční list s potvrzením dětského lékaře (stáhnout)
 • Rodný list dítěte a doklad totožnosti (k nahlédnutí)
Další možnosti doručení:
 • na adresu: msvlasakova@seznam.cz (s elektronickým podpisem)
 • datovou schránkou: 6j8peds
V mateřské školce obdržíte:
 • Registrační číslo
 • Informaci o nahlédnutí do spisu
 • Formulář o zpětvzetí žádosti

Nahlížet do spisu, nebo spis  doplnit bude možné 6.5.2024 od 9 do 12 hodin.

Podáním žádosti bude zahájeno správní řízení. Výsledky budou zveřejněny 17. května  od 12 hodin – 3. června 2023 na webových stránkách školy.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 • Spádová oblast Praha 13
 • Věk dítěte
 • V mateřské škole se již vzdělává sourozenec

 Den otevřených dveří v mateřské škole proběhne 3.4.2024 od 16 hodin

 

                                                                                         Přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče 

 Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona). 

 Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13. 

 Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1. 9. 2024 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti. Dokládat trvalý pobyt v MČ Praha 13 není potřeba u dětí, které mají v městské části místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu. Jejich seznamy budou poskytnuty mateřským školám s předstihem. V případě nesrovnalostí bude situace řešena individuálně. 

 Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

 Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích. 

 Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod. 

Pokyny pro zápis 

1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy. 

Termín: 15. 4. – 30. 4. 2024 

2. Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 2. 5. 2024 od 13:00 do 17:00. 

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy. 

3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 

4. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží: 

o přidělené registrační číslo 

o informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům 

o tiskopis pro zpětvzetí žádosti 

5. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 17. 5. 2024 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí. 

6. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2024. 

7. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.